CZEN

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) si Vás dovolujeme informovat, společnost Karel Kaňák, s. r. o. jako povinný subjekt zřídil pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

Možnosti podání oznámení:

1. písemně na adresu:

2. telefonicky:

+420 605 494 077

3. osobně-ústně:

Na základě žádosti v přiměřené lhůtě příslušné osobě pořadí
1. Andrej Hanzlík – výkonný ředitel;
2. Mgr. Radka Tesaříková – personální manažerka;
3. Mgr. Milan Šefčík – manažer provozní legislativy.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu s pokyny Směrnice. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti této Směrnice.
Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé a musí být dle Směrnice oprávněn takovéto oznámení učinit.

4. externě

Přílohy